БАБАДЖИ ИЗ ХАЙДАКХАНА (Бхоле Баба)

Мантра - голос Бабаджи
Мантра - голос Бабаджи
Бабаджи из Гималаев
Бабаджи из Гималаев
Махаватар Бабаджи
Махаватар Бабаджи
Гуру Бабаджи из Хайдакхана
Гуру Бабаджи из Хайдакхана
Моменты истины С Бабаджи из Хайдакхана
Моменты истины С Бабаджи из Хайдакхана
Хайдакхан Бабаджи
Хайдакхан Бабаджи
Даршан Бабаджи 1977 г
Даршан Бабаджи 1977 г
Даршан Бабджи 1981 г.
Даршан Бабджи 1981 г.
Бабаджи из Хайдакхана 1980 г.
Бабаджи из Хайдакхана 1980 г.